ห้องนิเทศ ศน.แนน

การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต  4

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่สอดคล้องกับเกณฑ์ PA 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 (จำนวน 6 ชั่วโมง)

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Active Learning ด้วย STEM บนฐานเศรษฐกิจ BCG บูรณาการ Coding เพื่อส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566

เกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเทคโนโลยี Active Learning ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2566

ผลงานการอบรมของครู